ภาพการประชุมทดสอบระบบคลังพัสดุ โครงการระบบบริหารงานพัสดุ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ภาพการประชุมทดสอบระบบคลังพัสดุ โครงการ ระบบบริหารงานพัสดุ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (CODI_ASSET_63)
การนำเสนอ และทดสอบใช้งานระบบ