ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ สำหรับ ผู้ดูแลระบบ วันที่ 20 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องพินิจ ชั้น 2 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม