ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล Self-Service สำหรับผู้ใช้งานระบบ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉะเชิงเทรา)

ภาพบรรยากาศการอบรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล Self-Service สำหรับผู้ใช้งานระบบ ในวันที่ 30 กันยายน 2562  ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต (ฉะเชิงเทรา)