ภาพข่าวกิจกรรมการประชุมย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แนวคิดการจัดทำระบบแพลตฟอร์มด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ครั้งที่ 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมการประชุมย่อย (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แนวคิดการจัดทำระบบแพลตฟอร์มด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  สำหรับ ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูล ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร