ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการพัสดุและสัญญา ธนาคารออมสิน

ภาพบรรยากาศอบรมการใช้งานหลักสูตรโปรแกรมบริหารจัดการพัสดุและสัญญา สำหรับผู้ใช้งานระบบ  ในวันพุธที่ 3 - 4 ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00  - 16.30 น.  ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่