BizSmartFlow กับงานวันสถาปนากรมการค้าภายในครบรอบ 77 ปี บจ.บิซโพเทนเชียลได้รับเกียรติจาก กรมฯ ในการจัดทำระบบใบเสร็จของมูลนิธิธงฟ้าฯ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาระบบในระยะเวลาอันสั้นและข้อจำกัดของความต้องการของผู้ใช้งาน