ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบ) รุ่นที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม