ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร ผู้ดูแลระบบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม