ภาพข่าวอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร