ภาพข่าวอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพบรรยากาศหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์