ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เพื่อสร้างกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ( KM ACTION PLAN ) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2560