ภาพกิจกรรมพนักงาน Bizpotential หลักสูตรการทำงานเป็นทีมและการปลูกฝังจิตสำนึกการทำงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4