ภาพข่าวอบรมโครงการทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ สำหรับผู้ใช้งานระบบ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบทะเบียนใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์วัฒนธรรม ชั้น3 วันที่ 29 กันยายน 2559