ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ ศูนย์สารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบบริหารเว็บไซต์ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมศูนย์สารสนเทศ