ภาพข่าวอบรมโครงการประชุมชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ภาพบรรยากาศการประชุมชี้แจงระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 อาคารวช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ