ภาพข่าวอบรมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้ใช้งานระบบ รุ่นที่ 2 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้ใช้งานระบบ (งบบูรณาการ) ณ ห้องฝึกอบรม G101 สสว. วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559