ภาพข่าวอบรมโครงการติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้บริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ SMEs สำหรับผู้บริหาร ณ ห้องฝึกอบรม G101 สสว. วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00