ภาพข่าวอบรมโครงการบริหารจัดการเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้งาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรระบบบริหารเว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้งาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์สารสนเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วันที่ 11 ตุลาคม 2559