การประชุมหารือปัญหาในโครงการจ้างพัฒนาระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (Chapa) และเครื่องมือสนับสนุนเป็น Web & Mobile Application ปีบัญชี 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 10 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้มีการประชุมหารือปัญหาในโครงการจ้างพัฒนาระบบงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (Chapa) และเครื่องมือสนับสนุนเป็น Web & Mobile Application ปีบัญชี 2564