บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรการออกแบบระบบด้วย BizSmartFlow รุ่นที่3 ประจำปี 2565

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมบรรยายหลักสูตรการออกแบบระบบด้วย BizSmartFlow ประจำปี 2565 ให้พนักงาน  โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ ศรีอ่อน  เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้  ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 -18.00 น. ณ ตึก BizPotential ชั้น 7 ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีความเข้าใจการใช้งานของระบบซอฟต์แวร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ