บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด จัดอบรมระบบการตรวจราชการ โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การนำเสนอผ่าน Web Application และ Mobile Application

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน  2565  เวลา 09.30 - 16.30 น. ทีมงานบิซโพเทนเชียล จัดอบรมระบบการตรวจราชการ หลักสูตรผู้ใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำหนักงานพลังงานจังหวัด (Online) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการ การนำเสนอผ่าน Web Application และ Mobile Application ณ สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี  ห้อง 2 ชั้น 15 ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การใช้งานระบบองค์กร การเข้าใจระบบที่ถูกต้องและครบถ้วนจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้ระบบงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ทีมงานบริษัท บิซโพเทนเชียล ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  รวมทั้งจะนำเอาข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ นำไปปรับแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรต่อไปค่ะ