2550

  • พัฒนาระบบการเดินเอกสารทางด้านราชการ หรือเราเรียกว่าระบบงาน e-Document-Workflow ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเลขระเบียนหนังสือ รับและออก โดยสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของเอกสารได้
  • พัฒนาระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ เราเรียกกันว่าระบบ Chapa System ใช้ในการเก็บประวัติทะเบียนสมาชิก รับจ่ายเงิน คำนวณเงินตามหลักเกณฑ์ของงานฌาปนกิจสงเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับระบบงานบัญชี