เกี่ยวกับเรา

บิซโพเทนเชียล

พันธกิจหลักของบริษัทคือ

“สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเว็บเบสแอปพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า”


บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมานานกว่า 20 ปี เน้นงานพัฒนา Software ทางด้านเว็บเบส (Web Based Application) ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถนำเอาระบบงานต่างๆ ไปใช้งานและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างแท้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อองค์กร ปัจจุบันมีโครงการที่จัดทำแล้วกว่า 500 โครงการ เป้าหมายของบริษัทคือการพัฒนา Web Based Application ที่ช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคนิค และสามารถใช้งานได้จริง

ENTERPRISE SOFTWARE DEVELOPMENT

สร้างซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ซับซ้อนตรวจสอบการรวมซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้ปรับปรุงระบบเดิมของคุณให้ทันสมัย

MOBILE APP DEVELOPMENT

สร้างแอปมือถือที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะกับแบรนด์และอุตสาหกรรมของคุณภายในระยะเวลาอันสั้น

WEBSITE DEVELOPMENT

การพัฒนาเว็บไซต์ที่เป็นมากกว่ารูปแบบที่สวยงามแต่เราใช้ประสบการณ์การใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมายผนวกกับความเข้าใจในธุรกิจของคุณอย่างลึกซึ้งในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

20 ปีแห่งการเติบโตและพัฒนา

2558

พัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Smart Card

พัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับ Smart Card ในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนโดยได้ร่วมมือการส่วนการพัฒนาของทาง กรมการปกครอง

ปี 2557

พัฒนาระบบงาน ERP

ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยระบบให้การสนับสนุนในด้าน บุคลากร สินทรัพย์ งบประมาณ เอกสาร การเงิน การบัญชี รวมถึงกระบวนงานด้านการผลิตต่างๆ

ปี 2556

พัฒนาระบบงานบริหารกระบวนการทำงาน E-Workflow

  • พัฒนาระบบงานบริหารกระบวนการทำงาน E-Workflowเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆให้กับ สำนงานเลขธิการสภาผู้แทนฯ ในการบริการจัดการด้านกระบวนงานนิติบัญญัติ
  • พัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคลแบบครบวงจร เพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐทั้งในด้านการจัดเก็บ สรรหา ประเมินผล พัฒนาด้านบุคลากร โดยมีลักษณะการทำงานในรูปแบบ Work Flow
ปี 2555

พัฒนาระบบการบูรณการข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลาง

ให้กับกระทรวงการคลังในด้านบุคลากร เพื่อจัดทำ Data warehouse โดยนำ Tool BI ต่างๆมาพัฒนาเพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบ MIS

ปี 2554

พัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนทรัพย์สินและที่ดินสิ่งก่อสร้าง Asset Management

เพื่อใช้ในการตรวจสอบทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานและคำนวณค่าเสื่อมราคา

ปี 2553

พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ RFID

เพื่อใช้งานในส่วนการตรวจนับครุภัณฑ์/สินค้า ซึ่งทำงานร่วมกับอุปกรณ์ โดยในปัจจุบันนำไปใช้กับร้านค้าสหกรณ์ การจัดตรวจนับครุภัณฑ์หน่วยงาน

ปี 2552

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง E-Purchase

เพื่อใช้ในการบริหารและติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบงานราชการตั้งแต่ คำขอจัดซื้อ ทำสัญญา และตรวจรับงาน

ปี 2551

พัฒนาระบบ Online Education Management System

Online Education Management System (ระบบบริหารการศึกษาออนไลน์) ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเครือ มหิดล ซึ่งปัจจุบันได้รองรับทุกระดับการศึกษาจนไปถึงการศึกษาเฉพาะทาง

ปี 2550

พัฒนาระบบการเดินเอกสารทางด้านราชการ

  • พัฒนาระบบการเดินเอกสารทางด้านราชการ หรือเราเรียกว่าระบบงาน e-Document-Workflow ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมเลขระเบียนหนังสือ รับและออก โดยสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของเอกสารได้
  • พัฒนาระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ เราเรียกกันว่าระบบ Chapa System ใช้ในการเก็บประวัติทะเบียนสมาชิก รับจ่ายเงิน คำนวณเงินตามหลักเกณฑ์ของงานฌาปนกิจสงเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับระบบงานบัญชี
ปี 2549

บิซโพเทนเชียล ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย

  • ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยกับ ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ประเภท A หมายเลข 1367
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ (e-Library System) ปัจจุบัน บิซโพเทนเชียล มีประสบการณ์และผลงานการพัฒนาระบบมาแล้วกว่า 300 โครงการ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ปี 2548

พัฒนาระบบบริหารติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ

  • ภายใต้ชื่อ “ePlanFormance” พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ สามารถบริหารจัดการได้ทั้งโครงการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ หรือไม่ก็ตาม
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System)
ปี 2546

พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning System) ภายใต้ชื่อ “EasyWebLearn”

ปี 2544

พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในการสร้างและบริหารเว็บไซต์

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “EasyWebTime” โดยใช้ทีมงานคนไทยทั้งหมด

ปี 2543

บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้น

โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Web Based Application มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานครบนถนนพระราม 3

เหตุผลที่เลือกเรา


เราเปลี่ยนธุรกิจของทุกภาคส่วนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองความต้องการในทุกๆวันและขยายโอกาสต่อไปในอนาคต ... ให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าและเติบโตในยุคดิจิทัล

"Many companies keep talking about how great software they are, BizPotential makes it happen!"

20

ปีการเป็นผู้นำด้านการผลิตซอฟแวร์ในประเทศไทย

700+

โครงการที่ประสบผลสำเร็จและยังต่อยอดการพัฒนา

500+

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไว้ใจในคุณภาพของบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

120+

นักพัฒนาระบบมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง

เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานมืออาชีพและเติบโตไปด้วยกัน!

สมัครงานออนไลน์คลิกเลย